בחירות העורכים בנקאות וכספים

דחיית תשלומי משכנתא

 

עד היום, הבנק בחר, על דעת עצמו, אם לאפשר דחיית תשלומי משכנתא או ללחוץ על רוכשי הדירות. כעת המחוקק מתערב לטובת הלקוחות הקטנים.

רגע לפני שהיא מתפזרת, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתועיל לאזרחים רבים: בעת נטילת משכנתא, אפשר יהיה לבחור מסלול שמאפשר לדחות את מועד הפירעון החודשי במקרה של פגיעה בהכנסה. הכוונה לירידה בהכנסה בשל בשל אבטלה, מחלה או לידה. לקוח שיבחר לעשות כן, יוכל לדחות את מועד הפירעון עד ל-3 חודשים, פעם אחת בשנה ולא יותר מ-3 פעמים בתקופת ההלוואה.

ההסדר האמור יחול הן על תאגידים בנקאיים והן על נותני אשראי שהם גופים חוץ-בנקאיים, ויהיה עליהם למסור ללקוח מבעוד מועד הסבר בכתב על התנאים לדחיית מועד הפירעון.

התיקון נועד לעגן בחוק את המצב הנוכחי, שבו קיים שיקול דעת לבנק אם לאפשר או לא לאפשר ללקוח לדחות את מועד הפירעון החודשי של המשכנתא.

לאחר התיקון, החוק יקבע כי התאגיד הבנקאי יודיע ללקוח טרם חתימת ההסכם שהוא רשאי לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שיאפשרו לו לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, אם לאחר ההסכם התקיים אחד מאלה: הלקוח הפך מובטל; הלקוח נפצע או חלה ועקב כך אינו כשיר לעבוד במשך תקופה העולה על שלושה חודשים רצופים; הלקוחה ילדה ואינה עובדת וטרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה.

מדובר בתיקון מס’ 30 להצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשע”ט-2018, של ח”כ רועי פולקמן (כולנו) וקבוצת חברי כנסת.

33 תמכו ללא מתנגדים.

 

 

נגישות