בנקאות וכספים המדור המשפטי חדשות

מי אחראי על משלוח פנקס צ’קים בדואר?

הפיקוח על הבנקים  דרש מבנק הפועלים שבמקרה של אובדן פנקס הצ’קים שנשלח בדואר, הבנק ייקח את האחריות והנזק על עצמו ולא יטיל אותם על הלקוחות. מפנייה שהתקבלה ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים עלה כי בטופס ההצטרפות לשירות משלוח פנקסי צ’קים בדואר ישראל, בנק הפועלים הטיל על הלקוח את האחריות למלוא הנזקים שעלולים להיגרם לו עקב השימוש בשירות. הלקוח התבקש לאשר, בין היתר, כי האחריות לכל תוצאה, נזק ותשלומים העלולים להיגרם כתוצאה ממשלוח פנקסי הצ’קים תחול עליו, וכן כי לבנק לא תהא אחריות לכל נזק או הפסד שיגרמו עקב משלוח הצ’קים בדואר והשימוש לרעה בצ’קים.

ביום 12.08.2018 שלח הפיקוח על הבנקים לבנק עמדה בנושא “ליקויים בשירות משלוח פנקסי צ’קים ללקוחות באמצעות דואר ישראל”, לפיה הבנק נדרש לתקן לאלתר את כל המסמכים המטילים אחריות על הלקוח ולהבהיר בהם כי הבנק יישא במלוא הנזקים שייגרמו ללקוח במקרים בהם הצ’קים הגיעו לצד שלישי. בדיקה שנערכה בתאריך 28 לנובמבר 2018 באמצעות ניסיון להזמנת פנקסי צ’קים באתר האינטרנט של הבנק העלתה כי הבנק לא תיקן את המסמכים כנדרש, והאחריות לכל תוצאה ונזק בגין השימוש בשירות כפי שבאה לידי ביטוי במסמכי הבנק, חלה על הלקוח.

העיצום בסך 385,000 ש”ח הוטל על בנק הפועלים בשל אי תיקון ליקוי בהתאם להוראות הפיקוח

ד”ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: “הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. הטלת מלוא האחריות על הלקוח, בעת משלוח פנקסי צ’קים בדואר, גם בנסיבות שאינן בשליטתו של הלקוח, תוך מתן פטור גורף מאחריות לבנק, אינה מקובלת עלינו”.

לקוח שעשה שימוש בשירות משלוח פנקסי צ’קים בדואר, ופנקס הצ’קים לא הגיע ליעדו והוא רואה עצמו ניזוק, מוזמן לפנות בנושא לנציבות פניות הציבור בבנק הפועלים. במידה ופנייתו לא נענתה לשביעות רצונו, באפשרותו לפנות ליחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. הפנייה ליחידה היא ללא עלות וללא צורך בייצוג.

תגיות
נגישות