דיור ובניה הידיעה החמה חדשות

ירידה בהיצע. מספר הדירות החדשות למכירה ביוזמה פרטית יורד.

בסוף ינואר 2019 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-25,980
דירות לעומת 26340 דירות בסוף דצמבר 2018 ו- 27260 בסוף ינואר 2018( התקופה המקבילה אשתקד).

הירידה בהיצע עלולה כידוע לגרום לעליית מחירים. בלשכה המרכזית לסטיטיסטיקה  מציינים לגבי הביקוש כי בין נובמבר 2018 לינואר 2019 הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות
חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-9,730 דירות:
 כ- %64.4 היו דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, וכ-%35.6 דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן;
בשלושת החודשים האחרונים נובמבר 2018-ינואר 2019 )לעומת שלושת החודשים הקודמים (אוגוסט-
אוקטובר 2018:)
 עלייה של כ- %21.6 במספר הדירות החדשות שנמכרו לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים,
מסתמנת באותה תקופה עלייה של %8.5 במספר הדירות שנמכרו.
 ירידה של %33.6 במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן כמו כן ירידה של %27.1 לאחר
ניכוי השפעת העונתיות והשפעת החגים.

נגישות