בחירות העורכים הידיעה החמה חדשות

השכר הממוצע במשק עלה ל-10,474 שקל בחודש

 

  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,474 ₪, עלייה של 3.6% לעומת שנת 2017 כאשר בענף מידע ותקשורת הייתה העלייה הגדולה ביותר – 8.3%.
  • מספר משרות השכיר היה 3.665 מיליון, עלייה של 2.0% לעומת שנת 2017.

עובדים מחו”ל:

  • מספר משרות השכיר היה 132.6 אלף, עלייה של 5.0% לעומת שנת 2017.
  • השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 6,260 ₪, עלייה של 5.6% לעומת שנת 2017.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – נתונים מקוריים (ממוצע לחודש)

לוח א. שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (₪), אוקטובר-דצמבר  2018

2018 שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים  (₪)–

סך כל העובדים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים (₪) –

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים (₪)–

עובדים מחו”ל

שנת 2018 10,192 10,474 6,260
דצמבר 10,506 10,800 6,531
נובמבר 10,055 10,324 6,397
אוקטובר 10,010 10,269 6,512

בשנת 2018, 34.0% (1.247 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,474 ₪). 66.0% (2.418 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק . לנתונים מקוריים לפי ענפי כלכלה מפורטים ראו לוח 4.

שכר ממוצע למשרת שכיר – נתוני מגמה

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. מחירים שוטפים: בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.8% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018.

מחירים קבועים: בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.9% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2018.

לוח ב. משרות שכיר (אלפים) , אוקטובר-דצמבר 2018

2018 משרות שכיר –

סך כל העובדים

(אלפים)

משרות שכיר –

עובדים ישראלים

(אלפים)

משרות שכיר –

עובדים מחו”ל

(אלפים)

שנת 2018 3,895.1 3,665.4 132.6
דצמבר 3,925.7 3,688.9 133.8
נובמבר 3,901.8 3,666.9 134.1
אוקטובר 3,899.2 3,664.0 134.8

 

ות שכיר (אחוזים) ושכר ממצו למשרת שכיר (₪) במגזר הממשלתי ובמגזר החברות הלא-פיננסיות לפי חלוקה לתת-מגזרים.

 

תחום ההייטק – שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ומשרות שכיר

 שנת 2018 (ממוצע לחודש)

בשנת 2018 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 22,657 ₪, עלייה של 5.2% לעומת שנת 2017 (21,542 ₪).

תרשים 11 מציג שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי. העמודות בתרשים מייצגות את השכר הממוצע כאשר ציר הערכים נמצא בצד שמאל של התרשים. הנקודות מייצגות את מספר משרות השכיר כאשר ציר הערכים נמצא בצד ימין. לדוגמא: בענף מחקר מדעי ופיתוח השכר הממוצע למשרת שכיר בשנת 2018 היה 26,890 ₪ ומספר משרות השכיר היה 46.8 אלף (נתונים מפורטים בלוח 6).

בשנת 2018 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 312.6 אלף, עלייה של 3.3% לעומת שנת 2017 (302.5 אלף) . משרות השכיר בתחום ההייטק הוו 8.5% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לשנת 2017 (8.4%).

עובדים מחו”ל המדווחים למוסד לביטוח לאומי – נתונים לשנת 2018 (ממוצע לחודש)

בשנת 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו”ל ב-5.6% לעומת שנת 2017, בהמשך לעלייה של 3.3% בשנת 2017 לעומת שנת 2016.

לוח ד. שכר ממוצע  למשרת שכיר (₪) של עובדים מחו”ל בשנים 2016-2018

ענף 2016 2017 2018 אחוז השינוי בשנת 2018 לעומת 2017
total סך הכל 5,739 5,928 6,260 5.6
A חקלאות, ייעור ודיג 5,937 6,225 6,523 4.8
F בינוי 7,847 7,724 7,989 3.4
I שירותי אירוח ואוכל 7,604 7,850 8,170 4.1
N שירותי ניהול ותמיכה 4,464 4,790 5,103 6.5
Q שירותי בריאות, רווחה וסעד 3,090 3,320 3,635 9.5
other יתר 9,577 9,156 9,336 2.0

משרות שכיר של העובדים מחו”ל

בשנת 2018 עלה מספר משרות השכיר של העובדים מחו”ל ב-5.0% לעומת שנת 2017, בהמשך לעלייה של 10.0% בשנת 2017 לעומת שנת 2016. הענף הגדול ביותר היה ענף שירותי בריאות, רווחה וסעד שהווה 27.1% מכלל משרות השכיר של העובדים מחו”ל.

נגישות