הפופולריים ביותר חדשות

בית המשפט העליון תיקן עיוות של חמישים שנה

פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות והחזרי הוצאות, יועברו לקופת הנאמן בפשיטת רגל

לפני למעלה מחמישים שנה, ביוני 1968. הכריע בית המשפט העליון, בערעור של הנאמן עורך הדין יוסף עברון שהיה אחראי על רכושו של פושט הרגל, ידידיה ראובן.

בערעורו ביקש הנאמן מבית המשפט העליון, שיורה, שכספים שקבל מר ידידיה, מחברת הביטוח סהר, כתגמול על תאונת דרכים בה היה מערוב, יועברו לקופת הנאמן. בית המשפט בהרכב של השופטים ברזון, זילברג וכהן, דחו את הערעור, וקבוע כי כל התגמול שקיבל מר ידידיה בגין נזקי גוף ישארו ברשותו, ולא ילכו לקופת הנאמן

השבוע,קבע בית המשפט העליון כי “אף אם התביעה בגין נזקי גוף הוגשה כולה על-ידי הניזוק פושט הרגל, הנאמן יהא זכאי לקבל את רכיב הפיצוי שניתן עבור הפגיעה בכושר ההשתכרות של פושט הרגל הניזוק לעבר ולעתיד. במקרה כזה, מתוך כלל הפיצוי שיינתן לניזוק, רכיבי הפיצוי בגין ‘זכויותיו האישיות’ של פושט הרגל, אשר אינן מהוות ‘נכס’, ייוותרו בידיו, ולא ייכנסו לקופת הכינוס, ובכלל זה – רכיבי פיצוי עבור נזק בלתי ממוני, פגיעה באוטונומיה, עזרת צד ג’, והוצאות רפואיות בעבר ובעתיד”.

על-פי ההלכה החדשה, יש להבחין בין ראשי הנזק השונים בתביעה בגין נזקי גוף של פושט רגל: פירות “ממוניים” של העוולה הנזיקית, כגון פיצויים בגין אובדן כושר השתכרות והחזרי הוצאות, יועברו לקופת פשיטת הרגל; מנגד, פירות “אישיים” של העוולה, כגון פיצויים בגין כאב וסבל, יועברו במישרין לפושט הרגל.

“הלכת ידידה” ושמה לאורך השנים על-ידי בתי המשפט, אך בשנים האחרונות גברו הקולות המבקשים לבחון אם הגיעה העת לשנותה. כך גם ביקשו חלק מבעלי הדין שהגיעו לבית המשפט העליון, בהליך שהסתיים השבוע בביטול “הלכת ידידיה” שנקבעה בפסיקת בית המשפט העליון ב-1968 והייתה בתוקף עד השבוע.

הרקע לערעורים הם הכללים החלים בהליכי פשיטת רגל, שלפיהם לאחר שאדם הוכר כפושט רגל (החייב), כל נכסיו, רכושו וכספו של החייב מונחים על השולחן ועומדים לטובת סגירת חובותיו בפשיטת הרגל. פרט לסכום המוקצה למחייתו ולצרכיו הבסיסיים, כל רכושו וכספו של החייב “נזרקים” לכור ההיתוך של התיק.

עם זאת, עד עתה דבר אחד לא נכנס לחישוב של הנכסים והכספים של פושטי הרגל – הזכות לפיצויים ופיצויים מכוח תביעה נזיקית, שנקבע כי הם שייכים לפושט הרגל, ולא ישמשו לכיסוי חובותיו.

כאמור, השבוע שינה בית המשפט את ההלכה

נגישות